Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno. Učenci in učenke boste spoznavali in vzpostavljali neposredni stik s filmom in  filmskimi ustvarjalci in oblikovali lastna merila za vrednotenje filma ter razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.

Predmet je zasnovan modularno in predvideva tri module, izmed katerih ima vsak modul po 35 ur.

V šolskem letu 2020/21 se za učence 8. in 9. razredov razpisuje IZBIRNI PREDMET FILMSKA VZGOJA

Modul 2 Filmski žanri (35 UR)sestavljajo trije deli:

  • Ogledi filmov
  • filmski žanri in zgodovinski razvoj
  • ustvarjanje kratkega igranega filma

Učenci/učenke si boste ogledali nekaj filmov (slovenskih in tujih) v kinodvorani in v šoli ter po ogledu o njih razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni besedni ali pisni interpretaciji. Spoznavali boste filmsko ustvarjalnost in najvidnejša predstavnike (slovenske in tuje) ter izpeljali pogovor s filmskimi kritiki ali publicisti. Spoznavali bodo vidike zgradbe filmske pripovedi ter se seznanili z osnovnimi filmskimi izraznimi elementi. Odkrivali bodo prevladujočo žanrsko produkcijo v posameznih obdobjih in preučili, kateri žanri so v ospredju danes. Seznanili se bodo z osnovnimi elementi igrane filmske produkcije in posneli ter zmontirali kratki igrani film z uporabo mobilnih telefonov, digitalnih fotoaparatov in kamer ter šolskih računalnikov. Pripravili boste predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in izdelanim filmom.

 učiteljica Bernarda Avsenik