Vpis v 1. razred

VPIS V 1. RAZRED

  • Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo pričeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let (za šolsko leto 2020/21 rojeni leta 2014).
  • Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo, v zasebno osnovno šolo s koncesijo ali pa za svojega otroka organizirati šolanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju.
  • Otroka vpišemo v šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva (matična šola).

PREPIS NA ŠOLO IZVEN ŠOLSKEGA OKOLIŠA – postopek

ODLOG VPISA IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI NA ŠOLO -postopek

Odlog lahko predlagajo starši, zdravnik ali vzgojitelj.

  • Vpis otroka.
  • Ob vpisu pisna vloga za odlog šolanja z razlogi (obrazec: PROŠNJA ZA ODLOG ŠOLANJA).
  • Obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo (testiranje otroka s testom šolskih novincev ali mnenje psihologa, če je otrok že kje obravnavan, sistematski pregled, mnenje vzgojitelja).
  • Možnost odložitve šolanja za eno leto. Odločbo izda šola glede na mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo.
  • Pripravljenost otroka na šolo ugotavlja komisija, v kateri so šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj. Na podlagi zbranih informacij komisija izda mnenje.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

  • Opravi ga šolski zdravnik (Nataša Fišer Marinič), ne glede na to, kdo je otrokov izbrani zdravnik.
  • Vse sistematske preglede in cepljenja v času šolanja opravi šolski zdravnik.

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Starši imajo pravico vpisati otroka s posebnimi potrebami v osnovno šolo v šolskem okolišu, v kolikor ta šola izpolnjuje pogoje za njegovo šolanje.