Namen projekta Povej! je opozarjati in nuditi modele reševanja medvrstniškega nasilja. Tudi v tem šolskem letu smo na naši šoli delovali v tem smislu Povej!, in sicer da smo ozaveščali o nasilju med otroki, otroke opremljali z znanji, kako se z nasiljem soočiti, kje in pri komu lahko poiščejo pomoč in kako aktivno sodelovati pri reševanju problema.

Teme, ki smo jih v tem šolskem letu v okviru projekta izpostavili, so bile: izberem nenasilje in sem svoboden, stereotipi in nestrpnost.

Posamezni učitelji so ozaveščali otroke v sklopu tematskih razrednih ur. Vodili so delavnice, ki so jih dobili ponujene za pomoč pri delu in večji učinkovitosti soočanja in reševanja nasilja med otroki.

Poleg tega smo izpeljali še naslednje dejavnosti:

 • delavnice Izberem nenasilje
 • izdelava družabnih iger na temo preprečevanja nasilja
 • delavnice Stereotipi
 • natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti
 • zaključna prireditev s podelitvijo nagrad avtorjem najboljših sloganov v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine

03. maja 2012 smo za učence šolske skupnosti pripravili delavnice na temo »Izberem nenasilje in sem svoboden«.

Ključni pojmi: konflikt, čustva, nasilje, zloraba, zanemarjanje, odgovornost, pomoč. Namen delavnice: pogovarjati se o problemu različnih vrst nasilja in razložiti pojme, otroke in mladostnike ozavestiti, da je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo, razumevanje čustev (jeza, sovraštvo, strah, sram…), poiskati sprejemljive načine reševanja problemov posameznika oz. znati poiskati pozitivne izhode iz nasilnih situacij, spoznati institucije na katere se otrok lahko obrne po pomoč v krizni situaciji (ugotavljati kateri posamezniki ali organizacije lahko ponudijo čustveno, pravno ali drugo podporo).

V delavnici o preprečevanju nasiljasmo z učenci izpostavili naslednja vprašanja in pojme, ob katerih je tudi potekala diskusija: kaj je nasilje oz. definicija nasilja, ali opazijo nasilje okoli sebe in kako pogosto, izpostavili smo oblike vrstniškega nasilja, kje se nasilje dogaja, našteli in prepoznavali smo osnovna čustva, pomembnost doživljanja in izražanja čustev na konstruktiven način, čustva, ki so pri nasilju prisotna, tako pri izvajalcih nasilja in njihovih žrtvah, katere so ustrezne in katere so neustrezne čustvene reakcije, izpostavili smo čustvo jeze in ugotovili da je jeza koristno in potrebno čustvo. Pomembno je jezo prepoznati in ustrezno uporabiti. Učencem smo sporočili, da več takih izkušenj imamo, manjkrat bomo izbrali nekonstruktivno izražanje jeze.

Skupina učencev je bila na delavnicah zelo aktivna in jih je privedla h globljim pogovorom o problematiki z namenom razmišljanja oz. ozaveščanja o tem, da je nasilje nesprejemljivo in o tem, kako ustrezno reagirati v takih situacijah in kje lahko poiščejo pomoč.

Delavniške oblike socialnega učenja v okviru projekta Povej! smo nadgradili še z izdelavo družabnih iger na temo medvrstniških odnosov – Izberem nenasilje. Želeli smo, da bi predvsem mlajši učenci lahko spoznavali ustrezne oblike reševanja medvrstniških konfliktov še na drugačen, neformalen način. Poleg tega lahko izdelane igre uporabimo kot alternativni ukrep v uresničevanju vzgojnega načrta. Učenec, ki krši pravila na področju medsebojnih odnosov, lahko dobi alternativni ukrep, da igro predstavi drugim učencem in se nato z njimi tudi igra.

Družabne igre smo izdelovali v okviru delavnic na taboru za nadarjene učence v Elerjih.

Učenci, razdeljeni v skupine, so najprej izdelali idejne zamisli družabne igre. Pri tem so morali upoštevati značilnosti družabne igre. Pripraviti je bilo jasna in razumljiva pravila igranja, ter vključiti vsebine, ki so povezane s prepoznavanjem in ozaveščanjem nasilnih vedenj v medvrstniških odnosih in ustreznim odzivanjem nanje. Pred izdelavo iger, so le te predstavili ostalim skupinam. Pri tem so lahko postavljali dodatna vprašanja, kjer so bile še kakšne nejasnosti, z namenom dopolnitve in izboljšav. Vsaka skupina je nato igro izdelala tako, da jo lahko uporabimo za igranje.

Z izvedbo delavnic smo dobili 5 novih družabnih iger na temo medvrstniških odnosov, ki jih bomo v prihodnjem letu že lahko ustrezno uporabili.

Delavnice namenjene stereotipom in nestrpnosti, kjer so nastajali oz. se izoblikovali slogani, smo izvajali okviru Zveze prijateljev mladine, ki je razpisala natečaj za najboljši slogan proti nestrpnosti z imenom »100 ljudi – 100 čudi«, na temo medkulturni dialog. Svet Evrope definira »medkulturni dialog« kot »odprto, spoštljivo in enakopravno izmenjavo pogledov in mnenj med posamezniki oziroma skupinami različnih kulturnih ozadij, ki posledično prispeva h globljemu razumevanju različnih svetovnih nazorov, vrednot in razmišljanj«.

Z nenehnim in dinamičnim medkulturnim dialogom naj bi se omogočilo, da bi lahko različne kulture v našem medkulturnem svetu mirno in konstruktivno soobstajale, razvijale občutek skupnosti in pripadnosti ter gojile vzajemno spoštovanje in razumevanje drug do drugega.


Na delavnici smo bili zelo ustvarjalni in so nastali naslednji slogani:

 1. Resnica je moč spremembe.
 2. Diskriminacija je kralj družbe: ustavimo jo!
 3. Aktiven pomeni storiti; danes in jutri!
 4. Odprto je lahko zaprto.
 5. Rast diskriminacije je treba prekiniti, zato potrebujemo pogum.
 6. Čas in moč spremenita vse.
 7. OPRAVLJANJE – POPRAVLJANJE
 8. Danes bodi, jutri postani.
 9. Zaupaj sočloveku in ljudje bomo povezani.
 10. Da lahko prekineš nekaj, potrebuješ pogum.
 11. IZLOČANJE – ODLOČANJE
 12. PONIŽEVANJE, KMALU OBŽALOVANJE
 13. Podaj idejo in mogoče bo uslišana. Skupaj smo nepremagljivi.
 14. DOJEMI IN SPREJEMI. SPREJEMI IN DOJEMI. NE IZLOČAJ IN DOLOČAJ.
 15. Rumen, črn ali bel, vsak enake pravice ob rojstvu je imel.
 16. Kdor diskriminira, prijateljstvo ovira.Nagrada za najbolj konstruktiven slogan.
 17. Vsi različni, vsi enaki.
 18. Rasno razlikovanje ovira sanje, skupaj držimo in se veselimo.
 19. Uspeh je v raznolikosti.
 20. Z ljubeznijo spremeni prihodnost.
 21. Drugačnost – privlačnost
 22. Naj strpnost hodi vedno s teboj in za teboj. Bodi strpen, a bodi svoj!
 23. Enako politeizem kot ateizem.
 24. Rasizem, fašizem pustimo zdaj to, kar je pomembno je prijateljstvo.
 25. Drugačen nisi napačen.
 26. Tvoje življenje – tvoja izbira. Moje življenje – moja izbira.
 27. enakopraven.si
  enak-o-prav-en.si
 28. Bodi spoštljiv in boš spoštovan.
 29. Ne obsojaj, ampak sprejemaj!
 30. Drugačnost je privlačnost.
 31. Naj rasizem danes ne bo realizem, naj vera ne bo ovira.
 32. Predsodki so enaki, a vseeno različni.
 33. Zaradi stereotipov obstajajo izjeme. Ni pa potrebno imeti predsodka, da jih najdeš.
 34. Stereotip – dober ali slab – napačen je vsak.
 35. Človek mimo tebe hiti, drugačne barve je kot ti, malo čuden se ti zdi, a pomisliš, da je človek kot si ti.
 36. Zamisli se, če predsodek si ustvariš, kaj pa drugi, ki ga s tem užališ.
 37. Če sta dva lena, ni nujno, da tretjega doseže ista dilema.

30. maja je bila zaključna prireditev »Otroci in mladi ne priznavajo meja« v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine. Prireditev se je dogajala na našem šolskem igrišču.

Pripravljen je bil pester kulturno-zabavni program, naša šola pa je pripravila delavnice slovenskih tradicionalnih obrti ter pisanje sloganov.

Naša šola je dobila nagrado za najbolj kreativen slogan, in ta je bil: »Kdor diskriminira, prijateljstvo ovira«.

Tako je minilo še eno šolsko leto, v katerem smo našo strokovnost posvečali preprečevanju nasilja in nestrpnosti in s tem prispevali ter ozaveščali konstruktivne medosebne odnose, vzajemno spoštovanje in razumevanje drug drugega.